• Users Online: 532
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 

    Article Cited by others

REVIEW ARTICLE

Brain–gut axis after stroke

Arya Awadhesh K, Hu Bingren

Year : 2018| Volume: 4| Issue : 4 | Page no: 165-173

   This article has been cited by
 
1 Effects of probiotics on hypertension
Lin Yuan, Ying Li, Moutong Chen, Liang Xue, Juan Wang, Yu Ding, Qihui Gu, Jumei Zhang, Runshi Yang, Hui Zhao, Xinqiang Xie, Qingping Wu
Applied Microbiology and Biotechnology. 2023;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Progress on traditional Chinese medicine in treatment of ischemic stroke via the gut-brain axis
Zhe Zhai, Pei-Wei Su, Lan-ying Ma, Hui Yang, Tong Wang, Zheng-Gen Fei, Ya-Nan Zhang, Yuan Wang, Ke Ma, Bing-Bing Han, Zhi-Chun Wu, Hua-Yun Yu, Hai-Jun Zhao
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2023; 157: 114056
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 The role of T cells in acute ischemic stroke
Yi-Ran Wang, Wen-Qiang Cui, Hong-Yun Wu, Xiang-Dong Xu, Xiang-Qing Xu
Brain Research Bulletin. 2023; 196: 20
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Involvement of gut-brain communication in arsenite-induced neurobehavioral impairments in adult male mice
Zhaohong Lu, Fanghong Wang, Yinyin Xia, Shuqun Cheng, Jun Zhang, Xia Qin, Xin Tian, Bin Wang, Jingfu Qiu, Zhen Zou, Xuejun Jiang, Chengzhi Chen
Ecotoxicology and Environmental Safety. 2023; 249: 114370
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Escin alleviates stress-induced intestinal dysfunction to protect brain injury by regulating the gut-brain axis in ischemic stroke rats
Min Li, Shengguang Wang, Ce Zhang, Chenglin Chi, Rongxia Liu, Tian Wang, Fenghua Fu
International Immunopharmacology. 2023; 115: 109659
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Exploring the hub mechanisms of ischemic stroke based on protein-protein interaction networks related to ischemic stroke and inflammatory bowel disease
Wei Hu, Ping Li, Nianju Zeng, Sheng Tan
Scientific Reports. 2023; 13(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Gut microbiota-derived melatonin from Puerariae Lobatae Radix-resistant starch supplementation attenuates ischemic stroke injury via a positive microbial co-occurrence pattern
Zhuoshi Lian, Ying Xu, Chan Wang, Ye Chen, Li Yuan, Zhongyu Liu, Yarui Liu, Peishi He, Zheng Cai, Jie Zhao
Pharmacological Research. 2023; : 106714
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 The central role of peripheral inflammation in ischemic stroke
Molly Monsour, Cesar V Borlongan
Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism. 2023; : 0271678X22
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 The mechanism of microglia-mediated immune inflammation in ischemic stroke and the role of natural botanical components in regulating microglia: A review
Jinsong Zeng, Tingting Bao, Kailin Yang, Xiaofei Zhu, Shanshan Wang, Wang Xiang, Anqi Ge, Liuting Zeng, Jinwen Ge
Frontiers in Immunology. 2023; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Electroacupuncture and human iPSC-derived small extracellular vesicles regulate the gut microbiota in ischemic stroke via the brain-gut axis
Qiongqiong Zhang, Peiying Deng, Suhui Chen, Hong Xu, Yamin Zhang, Hui Chen, Jianmin Zhang, Hua Sun
Frontiers in Immunology. 2023; 14
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Communication of gut microbiota and brain via immune and neuroendocrine signaling
Kaja Kasarello, Agnieszka Cudnoch-Jedrzejewska, Katarzyna Czarzasta
Frontiers in Microbiology. 2023; 14
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Stroke and the risk of gastrointestinal disorders: A Mendelian randomization study
Jingru Song, Wenjing Chen, Wei Ye
Frontiers in Neurology. 2023; 14
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Gut-brain axis: Mechanisms and potential therapeutic strategies for ischemic stroke through immune functions
Sheng-Yu Zhou, Zhen-Ni Guo, Yi Yang, Yang Qu, Hang Jin
Frontiers in Neuroscience. 2023; 17
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Innate Immunity in Cardiovascular Diseases—Identification of Novel Molecular Players and Targets
Wolfgang Poller, Bettina Heidecker, Enrico Ammirati, Andreas W. Kuss, Ana Tzvetkova, Wolfram C. Poller, Carsten Skurk, Arash Haghikia
Journal of Clinical Medicine. 2023; 12(1): 335
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Neuroprotective Strategies for Ischemic Stroke—Future Perspectives
Matteo Haupt, Stefan T. Gerner, Mathias Bähr, Thorsten R. Doeppner
International Journal of Molecular Sciences. 2023; 24(5): 4334
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 Gut–Brain Axis as a Pathological and Therapeutic Target for Neurodegenerative Disorders
Alma Rosa Lezama Toledo, Germán Rivera Monroy, Felipe Esparza Salazar, Jea-Young Lee, Shalini Jain, Hariom Yadav, Cesario Venturina Borlongan
International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(3): 1184
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 Varied Composition and Underlying Mechanisms of Gut Microbiome in Neuroinflammation
Rai Khalid Farooq, Widyan Alamoudi, Amani Alhibshi, Suriya Rehman, Ashish Ranjan Sharma, Fuad A. Abdulla
Microorganisms. 2022; 10(4): 705
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
18 The Role of Rumen Microbiota and Its Metabolites in Subacute Ruminal Acidosis (SARA)-Induced Inflammatory Diseases of Ruminants
Yunhe Fu, Yuhong He, Kaihe Xiang, Caijun Zhao, Zhaoqi He, Min Qiu, Xiaoyu Hu, Naisheng Zhang
Microorganisms. 2022; 10(8): 1495
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
19 Probiotic as a Potential Gut Microbiome Modifier for Stroke Treatment: A Systematic Scoping Review of In Vitro and In Vivo Studies
Chatuthanai Savigamin, Chatpol Samuthpongtorn, Nuttida Mahakit, Tanawin Nopsopon, Julia Heath, Krit Pongpirul
Nutrients. 2022; 14(17): 3661
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
20 Influence of Oxidative Stress and Inflammation on Nutritional Status and Neural Plasticity: New Perspectives on Post-Stroke Neurorehabilitative Outcome
Irene Ciancarelli, Giovanni Morone, Marco Iosa, Antonio Cerasa, Rocco Salvatore Calabrò, Giovanni Iolascon, Francesca Gimigliano, Paolo Tonin, Maria Giuliana Tozzi Ciancarelli
Nutrients. 2022; 15(1): 108
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
21 Neurodegenerative Microbially-Shaped Diseases: Oxidative Stress Meets Neuroinflammation
Diana Filipa Silva, Nuno Empadinhas, Sandra Morais Cardoso, Ana Raquel Esteves
Antioxidants. 2022; 11(11): 2141
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
22 Diet-microbiome-gut-brain nexus in acute and chronic brain injury
Maria Alexander Krakovski, Niraj Arora, Shalini Jain, Jennifer Glover, Keith Dombrowski, Beverly Hernandez, Hariom Yadav, Anand Karthik Sarma
Frontiers in Neuroscience. 2022; 16
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
23 Effect of Gastrointestinal Hemorrhage on Outcome After Endovascular Treatment in Acute Basilar Artery Occlusion
Hao Zhang, Weipeng Dai, Weilin Kong, Zhenhui Duan, Zongjin Yun, Sheng Zhou, Jie Yang, Fengli Li, Wenjie Zi, Zhangbao Guo, Wenhua Liu
Frontiers in Neurology. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
24 Traumatic Brain Injury and Gut Brain Axis: The Disruption of an Alliance
Michela Ferrara, Giuseppe Bertozzi, Christian Zanza, Yaroslava Longhitano, Fabio Piccolella, Cristiano Ernesto Lauritano, Gianpietro Volonnino, Alice Chiara Manetti, Aniello Maiese, Raffaele La Russa
Reviews on Recent Clinical Trials. 2022; 17(4): 268
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
25 Identification of circulating immune landscape in ischemic stroke based on bioinformatics methods
Danyang Li, Lifang Li, Fei Quan, Tianfeng Wang, Si Xu, Shuang Li, Kuo Tian, Meng Feng, Ni He, Liting Tian, Biying Chen, Huixue Zhang, Lihua Wang, Jianjian Wang
Frontiers in Genetics. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
26 Short Chain Fatty Acids Taken at Time of Thrombectomy in Acute Ischemic Stroke Patients Are Independent of Stroke Severity But Associated With Inflammatory Markers and Worse Symptoms at Discharge
Nicholas Henry, Jacqueline Frank, Christopher McLouth, Amanda L. Trout, Andrew Morris, Jianzhong Chen, Ann M. Stowe, Justin F. Fraser, Keith Pennypacker
Frontiers in Immunology. 2022; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
27 CXCL1/CXCR2 is involved in white matter injury in neonatal rats via the gut–brain axis
Can Yang, Zhiyuan Feng, Hong Deng, Lu Dai, Ling He, Linlin Yin, Jing Zhao
BMC Neuroscience. 2022; 23(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
28 Uncovering the characteristics of the gut microbiota in patients with acute ischemic stroke and phlegm-heat syndrome
Tingting Li, Qianhui Sun, Luda Feng, Dong Yan, Boyuan Wang, Mingxuan Li, Xuejiao Xiong, Dayong Ma, Ying Gao, Vasu D. Appanna
PLOS ONE. 2022; 17(11): e0276598
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
29 Gut microbiome in neuropsychiatric disorders
Diana Marcela MEJÍA-GRANADOS, Benjamín VILLASANA-SALAZAR, Ana Carolina COAN, Liara RIZZI, Marcio Luiz Figueredo BALTHAZAR, Alexandre Barcia de GODOI, Amanda Morato do CANTO, Douglas Cescon da ROSA, Lucas Scárdua SILVA, Rafaella do Rosario TACLA, Alfredo DAMASCENO, Amanda DONATTI, Wagner Mauad AVELAR, Alessandro SOUSA, Iscia LOPES-CENDES
Arquivos de Neuro-Psiquiatria. 2022; 80(2): 192
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
30 Getting the guts to expand stroke treatment: The potential for microbiome targeted therapies
Molly Monsour, Davide M. Croci, Siviero Agazzi, Cesario V. Borlongan
CNS Neuroscience & Therapeutics. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
31 Mechanism of Huangqi–Honghua combination regulating the gut microbiota to affect bile acid metabolism towards preventing cerebral ischaemia–reperfusion injury in rats
Kai Wang, Yue Chen, Jinyi Cao, Ruimin Liang, Yi Qiao, Likun Ding, Xiaojuan Yang, Zhifu Yang
Pharmaceutical Biology. 2022; 60(1): 2189
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
32 The spinal cord-gut-immune axis and its implications on therapeutic development for spinal cord injury
Kristen D Raue, Brian T David, Richard G Fessler
Journal of Neurotrauma. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
33 Elevated plasma intestinal fatty acid binding protein and aberrant lipid metabolism predict post-stroke depression
Jiaju Zhong, Jianjun Chen, Maolin Cao, Liang Fang, Zhenyu Wang, Juan Liao, Dan Chen, Xiaoli Zhang, Jiaxun Guo, Libo Zhao, Chanjuan Zhou
Heliyon. 2022; : e11848
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
34 Traditional Chinese Medicine use in the Pathophysiological Processes of Intracerebral Hemorrhage and comparison with conventional therapy
Tian Duan, Lin Li, Yajun Yu, Tiantian Li, Rui Han, Xingyi Sun, Yan Cui, Tao Liu, Xiaoying Wang, Yu Wang, Xiang Fan, Yang Liu, Han Zhang
Pharmacological Research. 2022; : 106200
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
35 Inflammasome-Regulated Pyroptotic Cell Death in Disruption of the Gut-Brain Axis After Stroke
Nadine A. Kerr, Juliana Sanchez, Gregory O’Connor, Brant D. Watson, Sylvia Daunert, Helen M. Bramlett, W. Dalton Dietrich
Translational Stroke Research. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
36 Gut Microbiota in Ischemic Stroke: Role of Gut Bacteria-Derived Metabolites
Wei Zhang, Xiao Yu Dong, Rui Huang
Translational Stroke Research. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
37 Effect of cannabidiol on schizophrenia based on randomized controlled trials: A meta-analysis
Shuquan Zhang,Min Li,Zhenhua Guo
Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
38 Wielding the Double-Edged Sword of Inflammation: Building Biomaterial-Based Strategies for Immunomodulation in Ischemic Stroke Treatment
Nitzan Letko Khait,Eric Ho,Molly S. Shoichet
Advanced Functional Materials. 2021; : 2010674
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
39 Bidirectional communication between mast cells and the gut-brain axis in neurodegenerative disease: avenues for therapeutic intervention
Piplu Bhuiyan,Yinan Chen,Mazharul Karim,Hongquan Dong,Yanning Qian
Brain Research Bulletin. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
40 Crosstalk between gut microbiome and immunology in the management of ischemic brain injury
Ziaur Rahman,Manoj P. Dandekar
Journal of Neuroimmunology. 2021; : 577498
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
41 Gut microbiota-brain interaction: An emerging immunotherapy for traumatic brain injury
Yuxuan Zhang,Zhaoyang Wang,Jianhua Peng,Stefan T. Gerner,Shigang Yin,Yong Jiang
Experimental Neurology. 2021; 337: 113585
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
42 Vitamin B12 and gut-brain homeostasis in the pathophysiology of ischemic stroke
William Roth, Mansour Mohamadzadeh
EBioMedicine. 2021; 73: 103676
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
43 Ischemic-time associated reductions in equol monosulfate plasma levels in a mouse model of ischemic stroke: support the existence of a ‘brain–gut axis’
Jung-Hoon Kim,Chiyeon Lim,Suin Cho
NeuroReport. 2021; 32(6): 458
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
44 Gut dysbiosis in stroke and its implications on Alzheimer’s disease-like cognitive dysfunction
Justin Cho,You Jeong Park,Bella Gonzales-Portillo,Madeline Saft,Blaise Cozene,Nadia Sadanandan,Cesar V. Borlongan
CNS Neuroscience & Therapeutics. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
45 Alterations in the gut microbiome with hemorrhagic transformation in experimental stroke
Qin Huang,Liao Di,Fang Yu,Xianjing Feng,Zeyu Liu,Minping Wei,Yunfang Luo,Jian Xia
CNS Neuroscience & Therapeutics. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
46 Could the Gut Microbiota Serve as a Therapeutic Target in Ischemic Stroke?
Jiyao Zhang,Qiang Tang,Luwen Zhu,San Jun Shi
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2021; 2021: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
47 Distinctive Gut Microbiota Alteration Is Associated with Poststroke Functional Recovery: Results from a Prospective Cohort Study
Yini Dang, Xintong Zhang, Yu Zheng, Binbin Yu, Dijia Pan, Xiaomin Jiang, Chengjie Yan, Qiuyu Yu, Xiao Lu, Xi-Ze Jia
Neural Plasticity. 2021; 2021: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
48 Inflammation-relevant microbiome signature of the stroke brain, gut, spleen, and thymus and the impact of exercise
Chase Kingsbury, Alex Shear, Matt Heyck, Nadia Sadanandan, Henry Zhang, Bella Gonzales-Portillo, Blaise Cozene, Michael Sheyner, Lisset Navarro-Torres, Julián García-Sánchez, Jea-Young Lee, Cesario V Borlongan
Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism. 2021; : 0271678X21
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
49 Gut Microbiota and Acute Central Nervous System Injury: A New Target for Therapeutic Intervention
Bin Yuan, Xiao-jie Lu, Qi Wu
Frontiers in Immunology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
50 Intestinal Barrier Dysfunction Participates in the Pathophysiology of Ischemic Stroke
Minping Wei, Qin Huang, Zeyu Liu, Yunfang Luo, Jian Xia
CNS & Neurological Disorders - Drug Targets. 2021; 20(5): 401
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
51 Sex differences in stroke outcome correspond to rapid and severe changes in gut permeability in adult Sprague-Dawley rats
Yumna El-Hakim,Kathiresh Kumar Mani,Amir Eldouh,Sivani Pandey,Maria T. Grimaldo,Alan Dabney,Rachel Pilla,Farida Sohrabji
Biology of Sex Differences. 2021; 12(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
52 Fecal Calprotectin Is Increased in Stroke
Shin Young Park, Sang Pyung Lee, Woo Jin Kim
Journal of Clinical Medicine. 2021; 11(1): 159
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
53 Beyond the Brain: The Systemic Pathophysiological Response to Acute Ischemic Stroke
Maria H.H. Balch,Shahid M. Nimjee,Cameron Rink,Yousef Hannawi
Journal of Stroke. 2020; 22(2): 159
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
54 Hypothesis and Theory: A Pathophysiological Concept of Stroke-Induced Acute Phase Response and Increased Intestinal Permeability Leading to Secondary Brain Damage
Fabienne Ferrara,Vilia Zeisig,Sören Pietsch,Rita Rütten,Antje Y. Dreyer,Laura Pieper,Ann-Kathrin Schatzl,Damian D. McLeod,Henryk Barthel,Johannes Boltze,Wieland Schrödl,Björn Nitzsche
Frontiers in Neuroscience. 2020; 14
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
55 Distant Organ Damage in Acute Brain Injury
Natalia Rachfalska,Zbigniew Putowski,Lukasz J. Krzych
Brain Sciences. 2020; 10(12): 1019
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
56 The Gut Barrier, Intestinal Microbiota, and Liver Disease: Molecular Mechanisms and Strategies to Manage
Julio Plaza-Díaz,Patricio Solís-Urra,Fernando Rodríguez-Rodríguez,Jorge Olivares-Arancibia,Miguel Navarro-Oliveros,Francisco Abadía-Molina,Ana I. Álvarez-Mercado
International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(21): 8351
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
57 The gut as a hidden source of sepsis
Didier Payen
Minerva Anestesiologica. 2020; 86(6)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
58 Protective mechanism of rhubarb anthraquinone glycosides in rats with cerebral ischaemia–reperfusion injury: interactions between medicine and intestinal flora
Qiuying Li,Ying Guo,Xiahui Yu,Wenhong Liu,Liping Zhou
Chinese Medicine. 2020; 15(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
59 Spermine and spermidine modulate T-cell function in older adults with and without cognitive decline ex vivo
Maximilian Fischer,Johanna Ruhnau,Juliane Schulze,Daniela Obst,Agnes Flöel,Antje Vogelgesang
Aging. 2020; 12(13): 13716
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
60

Traditional Chinese Medicine in Emergency Treatment Mechanism and Application

Yu Meng,Toby M Michelena,Fangfang Cai,Xinfa Lou,Shasha Li,Ruifeng Zhang
Open Access Emergency Medicine. 2020; Volume 12: 111
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
61 Targeting the Immune System for Ischemic Stroke
Shenpeng R. Zhang,Thanh G. Phan,Christopher G. Sobey
Trends in Pharmacological Sciences. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
62 Chungkookjang, a soy food, fermented with Bacillus amyloliquefaciens protects gerbils against ishcmeic stroke injury, and post-stroke hyperglycemia
Do Yeon Jeong,Seong-Yeop Jeong,Ting Zhang,Xuangao Wu,Jing Yi Qiu,Sunmin Park
Food Research International. 2020; 128: 108769
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
63 The Brain-Gut Axis: A Prime Therapeutic Target in Traumatic Brain Injury
Jessica L Weaver
Brain Research. 2020; : 147225
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
64 Quantitative MRI of cerebral white matter hyperintensities: A new approach towards understanding the underlying pathology
Elene Iordanishvili,Melissa Schall,Ricardo Loução,Markus Zimmermann,Ketevan Kotetishvili,N. Jon Shah,Ana-Maria Oros-Peusquens
NeuroImage. 2019; : 116077
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
65 Modeling poststroke epilepsy and preclinical development of drugs for poststroke epilepsy
Antonio Leo,Carmen De Caro,Valentina Nesci,Martina Tallarico,Giovambattista De Sarro,Emilio Russo,Rita Citraro
Epilepsy & Behavior. 2019; : 106472
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
66 The gut microbiome and cardiovascular disease: current knowledge and clinical potential
Adilah F. Ahmad,Girish Dwivedi,Fergal O’Gara,Jose Caparros-Martin,Natalie C. Ward
American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. 2019; 317(5): H923
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
67 Gastrointestinal Hemorrhage is Associated with Mortality after Acute Ischemic Stroke
Yongtao Zhou,Weihua Xu,Wei Wang,Shukun Yao,Bei Xiao,Yuping Wang,Biao Chen
Current Neurovascular Research. 2019; 16(2): 135
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
68 Role of Exosomes in Central Nervous System Diseases
Wanying Liu,Xiaodan Bai,Ao Zhang,Juanjuan Huang,Shixin Xu,Junping Zhang
Frontiers in Molecular Neuroscience. 2019; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article